Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Чумак Вiктор Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 06.05.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДРАШIВСЬКИЙ ПIЩАНИЙ КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
93602, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, с. Малинове, , вул. Пушкiна, 91
4. Код за ЄДРПОУ
05383566
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 (0642) 49-19-76 +38 (0642) 49-18-38
6. Електронна поштова адреса
info@zaokpk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Повідомлення №81 Бюлетень. Цiннi папери України 05.05.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці zaokpk.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 29.04.2014 29.04.2014 фiзична особа - 9.53 10.42
Зміст інформації:
Згiдно отриманого 29.04.2014 р. зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв товариству стало вiдомо, що вiдбулись змiни: у зв'язку з чим пакет власника акцiй - фiзичної особи збiльшився i становить 70143 акцiй, що складає 10.42%.